jue-de-sang-ting-juan-fu-yong-ni-tian-lang-du-ma-xing-ni
Photo by Alexandru Acea / Unsplash

卷福在英国版《见字如面》(Letters Live)上激情朗诵了一封发人深省的信。如果你陷入自我怀疑,各种操心,各种不知所措,各种疑虑重重各种担心受怕各种顾影自怜……且听卷福排山倒海巨浪滔天地“骂”醒你:别乱想了,行动起来吧!